شاهنامه شنیداری بر پایه چاپ مسکو با صدای اسماعیل قادرپناه - شاهنامه

شاهنامه شنیداری بر پایه چاپ مسکو با صدای اسماعیل قادرپناه

یکشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 یک:

از اینجا  می توانید فایل ها را دریافت کنید

 

 

دو:

یا از اینجا

      http://rapidshare.com/files/239768138/Shahnameh-0001.mp3 

 

 

 


http://rapidshare.com/files/239768226/Shahnameh-0010.mp3
http://rapidshare.com/files/239768246/Shahnameh-0020.mp3
http://rapidshare.com/files/239768185/Shahnameh-0030.mp3
http://rapidshare.com/files/239768202/Shahnameh-0040.mp3
http://rapidshare.com/files/239768205/Shahnameh-0050.mp3
http://rapidshare.com/files/239768201/Shahnameh-0060.mp3
http://rapidshare.com/files/239768186/Shahnameh-0070.mp3
http://rapidshare.com/files/239768204/Shahnameh-0080.mp3
http://rapidshare.com/files/239768184/Shahnameh-0090.mp3
http://rapidshare.com/files/239768196/Shahnameh-0100.mp3
http://rapidshare.com/files/239768179/Shahnameh-0110.mp3
http://rapidshare.com/files/239768167/Shahnameh-0120.mp3
http://rapidshare.com/files/239768203/Shahnameh-0130.mp3
http://rapidshare.com/files/239768197/Shahnameh-0140.mp3
http://rapidshare.com/files/239768214/Shahnameh-0150.mp3
http://rapidshare.com/files/239768165/Shahnameh-0160.mp3
http://rapidshare.com/files/239768171/Shahnameh-0170.mp3
http://rapidshare.com/files/239768156/Shahnameh-0180.mp3
http://rapidshare.com/files/239768195/Shahnameh-0190.mp3
http://rapidshare.com/files/239768178/Shahnameh-0200.mp3
http://rapidshare.com/files/239768121/Shahnameh-0210.mp3
http://rapidshare.com/files/239768157/Shahnameh-0220.mp3
http://rapidshare.com/files/239768158/Shahnameh-0230.mp3
http://rapidshare.com/files/239768152/Shahnameh-0240.mp3
http://rapidshare.com/files/239768151/Shahnameh-0250.mp3
http://rapidshare.com/files/239768180/Shahnameh-0260.mp3
http://rapidshare.com/files/239768169/Shahnameh-0270.mp3
http://rapidshare.com/files/239768193/Shahnameh-0280.mp3
http://rapidshare.com/files/239778576/Shahnameh-0290.mp3
http://rapidshare.com/files/239778622/Shahnameh-0300.mp3
http://rapidshare.com/files/239778574/Shahnameh-0310.mp3
http://rapidshare.com/files/239778593/Shahnameh-0320.mp3
http://rapidshare.com/files/239778568/Shahnameh-0330.mp3
http://rapidshare.com/files/239778582/Shahnameh-0340.mp3
http://rapidshare.com/files/239778619/Shahnameh-0350.mp3
http://rapidshare.com/files/239778588/Shahnameh-0360.MP3
http://rapidshare.com/files/239778569/Shahnameh-0370.mp3
http://rapidshare.com/files/239778627/Shahnameh-0380.MP3
http://rapidshare.com/files/239778616/Shahnameh-0390.mp3
http://rapidshare.com/files/239778594/Shahnameh-0400.mp3
http://rapidshare.com/files/239778590/Shahnameh-0410.mp3
http://rapidshare.com/files/239778596/Shahnameh-0420.mp3
http://rapidshare.com/files/239778608/Shahnameh-0430.mp3
http://rapidshare.com/files/239778578/Shahnameh-0440.mp3
http://rapidshare.com/files/239778571/Shahnameh-0450.mp3
http://rapidshare.com/files/239778633/Shahnameh-0460.mp3
http://rapidshare.com/files/239778589/Shahnameh-0470.mp3
http://rapidshare.com/files/239778591/Shahnameh-0480.mp3
http://rapidshare.com/files/239778599/Shahnameh-0490.mp3
http://rapidshare.com/files/239778604/Shahnameh-0500.mp3
http://rapidshare.com/files/239778584/Shahnameh-0510.mp3
http://rapidshare.com/files/239772828/Shahnameh-0520.mp3
http://rapidshare.com/files/239778602/Shahnameh-0520.mp3
http://rapidshare.com/files/239772798/Shahnameh-0530.mp3
http://rapidshare.com/files/239778612/Shahnameh-0530.mp3
http://rapidshare.com/files/239772808/Shahnameh-0540.mp3
http://rapidshare.com/files/239778607/Shahnameh-0540.mp3
http://rapidshare.com/files/239772819/Shahnameh-0550.mp3
http://rapidshare.com/files/239778637/Shahnameh-0550.mp3
http://rapidshare.com/files/239778595/Shahnameh-0560.mp3
http://rapidshare.com/files/239772821/Shahnameh-0560.mp3
http://rapidshare.com/files/239772820/Shahnameh-0570.mp3
http://rapidshare.com/files/239778647/Shahnameh-0570.mp3
http://rapidshare.com/files/239778640/Shahnameh-0580.mp3
http://rapidshare.com/files/239772834/Shahnameh-0580.mp3
http://rapidshare.com/files/239772827/Shahnameh-0590.mp3
http://rapidshare.com/files/239772832/Shahnameh-0600.mp3
http://rapidshare.com/files/239772826/Shahnameh-0610.mp3
http://rapidshare.com/files/239772814/Shahnameh-0620.mp3
http://rapidshare.com/files/239772807/Shahnameh-0630.mp3
http://rapidshare.com/files/239772799/Shahnameh-0640.mp3
http://rapidshare.com/files/239772789/Shahnameh-0650.mp3
http://rapidshare.com/files/239772806/Shahnameh-0660.mp3
http://rapidshare.com/files/239772816/Shahnameh-0670.mp3
http://rapidshare.com/files/239772796/Shahnameh-0680.mp3
http://rapidshare.com/files/239772801/Shahnameh-0690.mp3
http://rapidshare.com/files/239772794/Shahnameh-0700.mp3
http://rapidshare.com/files/239772775/Shahnameh-0710.mp3
http://rapidshare.com/files/239772776/Shahnameh-0720.mp3
http://rapidshare.com/files/239772777/Shahnameh-0730.mp3
http://rapidshare.com/files/239772769/Shahnameh-0740.mp3
http://rapidshare.com/files/239772780/Shahnameh-0750.mp3
http://rapidshare.com/files/239772788/Shahnameh-0760.mp3
http://rapidshare.com/files/239772782/Shahnameh-0770.mp3
http://rapidshare.com/files/239772783/Shahnameh-0780.mp3
http://rapidshare.com/files/239772793/Shahnameh-0790.mp3
http://rapidshare.com/files/239772760/Shahnameh-0800.mp3
http://rapidshare.com/files/239772767/Shahnameh-0810.mp3
http://rapidshare.com/files/239781416/Shahnameh-0820.mp3
http://rapidshare.com/files/239781438/Shahnameh-0830.mp3
http://rapidshare.com/files/239781420/Shahnameh-0840.mp3
http://rapidshare.com/files/239781480/Shahnameh-0850.mp3
http://rapidshare.com/files/239781457/Shahnameh-0860.mp3
http://rapidshare.com/files/239781441/Shahnameh-0870.mp3
http://rapidshare.com/files/239781410/Shahnameh-0880.mp3
http://rapidshare.com/files/239781404/Shahnameh-0890.mp3
http://rapidshare.com/files/239781415/Shahnameh-0900.mp3
http://rapidshare.com/files/239781481/Shahnameh-0910.mp3
http://rapidshare.com/files/239781394/Shahnameh-0930.mp3
http://rapidshare.com/files/239781392/Shahnameh-0940.mp3
http://rapidshare.com/files/239781407/Shahnameh-0950.mp3
http://rapidshare.com/files/239781402/Shahnameh-0960.mp3
http://rapidshare.com/files/239781395/Shahnameh-0970.mp3
http://rapidshare.com/files/239781398/Shahnameh-0980.mp3
http://rapidshare.com/files/239781397/Shahnameh-0990.mp3
http://rapidshare.com/files/239781399/Shahnameh-1000.mp3
http://rapidshare.com/files/239781486/Shahnameh-1010.mp3
http://rapidshare.com/files/239781475/Shahnameh-1020.mp3
http://rapidshare.com/files/239781477/Shahnameh-1030.mp3
http://rapidshare.com/files/239781423/Shahnameh-1040.mp3
http://rapidshare.com/files/239781436/Shahnameh-1050.mp3
http://rapidshare.com/files/239781493/Shahnameh-1060.mp3
http://rapidshare.com/files/239781482/Shahnameh-1070.mp3
http://rapidshare.com/files/239781419/Shahnameh-1080.mp3
http://rapidshare.com/files/239781425/Shahnameh-1090.mp3
http://rapidshare.com/files/239781427/Shahnameh-1100.MP3
http://rapidshare.com/files/239781485/Shahnameh-1110.MP3
http://rapidshare.com/files/239781417/Shahnameh-1120.MP3
http://rapidshare.com/files/239784942/Shahnameh-1130.MP3
http://rapidshare.com/files/239784981/Shahnameh-1140.MP3
http://rapidshare.com/files/239784967/Shahnameh-1150.MP3
http://rapidshare.com/files/239784999/Shahnameh-1160.MP3
http://rapidshare.com/files/239784951/Shahnameh-1170.MP3
http://rapidshare.com/files/239784985/Shahnameh-1180.MP3
http://rapidshare.com/files/239784998/Shahnameh-1190.MP3
http://rapidshare.com/files/239784974/Shahnameh-1200.MP3
http://rapidshare.com/files/239785000/Shahnameh-1210.MP3
http://rapidshare.com/files/239784957/Shahnameh-1220.MP3
http://rapidshare.com/files/239784997/Shahnameh-1230.MP3
http://rapidshare.com/files/239784995/Shahnameh-1240.MP3
http://rapidshare.com/files/239784988/Shahnameh-1250.MP3
http://rapidshare.com/files/239784987/Shahnameh-1260.MP3
http://rapidshare.com/files/239784980/Shahnameh-1270.MP3
http://rapidshare.com/files/239784982/Shahnameh-1280.MP3
http://rapidshare.com/files/239784975/Shahnameh-1290.MP3
http://rapidshare.com/files/239784992/Shahnameh-1300.MP3
http://rapidshare.com/files/239784979/Shahnameh-1310.MP3
http://rapidshare.com/files/239784950/Shahnameh-1320.MP3
http://rapidshare.com/files/239784953/Shahnameh-1330.MP3
http://rapidshare.com/files/239784978/Shahnameh-1340.MP3
http://rapidshare.com/files/239784960/Shahnameh-1350.MP3
http://rapidshare.com/files/239784834/Shahnameh-1360.MP3 

 

 برداشت از اینجا